Copyright

Copyright © Sound'az.
Alle rechten voorbehouden.

Je mag enkel voor niet-commerciële, informatieve en louter persoonlijke doeleinden uittreksels van deze site afdrukken, downloaden naar harde schijf of verspreiden onder derden en op voorwaarde dat het copyright op elk uittreksel wordt overgenomen. Wil je (delen van) de site van Sound'az reproduceren of mededelen aan derden in welke vorm dan ook, dan moet je hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Sound'az vragen en krijgen.

Inhoud

Deze site is louter als informatiebron opgesteld, het is geen basis voor specifieke doeleinden en er is geen garantie voor haar nauwkeurigheid of volledigheid. Een vermelding van een product of dienst op deze site mag niet worden beschouwd als een verkoop- of leveringsaanbod. Voor elke aankoop van de door jou gewenste producten en/of diensten moet je informatie inwinnen over de beschikbaarheid en de geschiktheid.

Sound'az, noch haar leden en bestuur, kunnen aansprakelijk worden gesteld voor verliezen, schadegevallen of kosten die voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van deze site of enige andere ermee gekoppelde site, met inbegrip van - maar niet beperkt blijvend tot - winstderving, onrechtstreekse of incidentele schade of bedrijfsschade. Sound'az aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van informatie op deze website en verwerpt elke verantwoordelijkheid voor elk initiatief de gebruiker op basis van de informatie op deze website zou kunnen nemen. Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de websites gevraagde diensten leiden in geen enkel geval tot het recht op financiële compensatie.

Sound'az streeft naar een website met nauwkeurige en geactualiseerde informatie. Illustraties, foto’s, figuren, kleuren, grafieken en technische gegevens op deze site zijn niet bindend. Er kunnen ook tikfouten in de gegeven informatie sluipen. Sound'az geeft geen garantie voor de correctheid of verstaanbaarheid van de op de site gegeven informatie (enkel de interpretatie van de Sound'az aan de gegeven informatie geldt als correct). Wij behouden ons het recht voor de informatie op deze site zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te verbeteren wanneer wij dit gepast achten.

Sound'az verstrekt geen enkele waarborg aangaande de veiligheid van de website. Dit geldt ook voor eventuele virussen en computerfraude. De bezoeker dient er zich bewust van te zijn dat aan het gebruik van internet bepaalde risico's verbonden zijn.

Links

Op deze site krijg je links aangeboden naar andere sites. Dit betekent niet noodzakelijk dat Sound'az banden heeft met die andere sites of hun eigenaars. Sound'az, noch haar leden en bestuur, kan verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor die andere sites of de informatie die zich daarop bevindt. Deze sites noch de informatie op deze sites werden door Sound'az gecontroleerd of goedgekeurd.

Hyperlink

Je mag op je eigen website een link aanbrengen naar de startpagina van de Sound'az website. De webpagina waarop de hyperlink staat, moet volledig verdwijnen en het URL-adres van Sound'az moet duidelijk zichtbaar zijn. Andere hyperlinks mag je alleen aanbrengen na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Sound'az. Contacteer hiervoor onze webmaster op info@soundaz.be